Michail Viktorovič Veličko – O vzťahu KSB ku Koránu a o vnímaní kvality života

Spolutvorca Koncepcie spoločnej bezpečnosti (KSB) Michail Veličko hovorí k témam internetového fóra ksbforum.info

Pokračovanie rozhovoru so spoluautorom KSB M. Veličkom – tentokrát o vzťahu KSB ku Koránu, o univerzálnosti posolstiev zvestovateľov a o vnímaní pojmu “kvalita života”

Diskusia k videu: https://ksbforum.info


Vďaka ochotnému členovi fóra za preklad

Produkcia videa: https://magazin.ksbforum.info


Text videa:

V súvislosti s tým, že v Mŕtvej vode idú,

div nie na prvej strane, citáty Koránu,

a hovorí sa, že všetko ostatné

je dôsledkom prečítania Koránu,

(môžete si v podstate otvoriť súbor

a prečítať tento fragment)

môžu vzniknúť výčitky,

že sme islamskí fundamentalisti

a chceme všetkých nasilu priviesť k islamu.

Jednako začnem tým,

že ak chce niekto kritizovať koncepciu,

musí ju najprv poznať.

Také hlúposti sa nikde v koncepcii nepíšu.

Ak sa pozrieme do samotného Koránu,

tam je povedané: Korán je arabský zákonník.

To znamená, že ak nie ste Arab,

tak musíte mať ku Koránu iný postoj,

a nie ako Arabi.

V Koráne je napísané:

“Niet prinútenia v náboženstve,

už sa jasne odlíšila priama cesta od omylov”.

Preto…

prinútenie kohokoľvek k prijatiu islamu…

je hlúposť.

A je to konanie v rozpore

so zmyslom Koránu a islamu.

V sune sa píše:

“Otrok Boží dostáva od modlitby iba to, čo sám pochopil”

A tak mnohí moslimovia sa budú

musieť dozvedieť nepríjemnú vec:

Ak sa dlhé roky 5-krát denne

klaňali modlitebnému koberčeku

a nepochopili nič z toho ako Korán a

náboženstvo je prepojené so životom,

tak budú mať veľké problémy,

pretože nič z tohto rituálneho a

bezúhonného (správania) sa im nezaráta.

Ďalej, keď sa pozrieme do Koránu,

tak v ňom uvidíme 3 vrstvy informácií.

Jedna vrstva je adresovaná

osobne Mohamedovi.

Preto, pre všetkých ostatných ľudí

môže mať len historicko-náučný význam,

ale nemôže byť priamym návodom k činnosti.

Ďalšia vrstva informácie v Koráne

je adresovaná súčasníkom

a súkmeňovcom Mohameda.

Pre nás môže mať tiež len

historicko-náučný význam.

A tretia vrstva informácie je adresovaná

všetkým ľuďom vo všetkých dobách.

Hlavným zmyslom tohto je, že Mohamed

neprináša nič nové.

On iba potvrdzuje pravdivosť

zvestovaní Najvyššieho,

ktoré boli dané skôr cez iných vyslancov.

Napríklad cez Mojžiša, Krista

a niektorých ďalších ľudí,

ktorých Korán nenazýva menom.

A Korán iba obnovuje pravdivosť toho,

čo existovalo predtým.

Čo ale bolo ľuďmi prekrútené.

Pretože…

oficiálna historická veda,

oficiálna teológia judaizmu a kresťansta,

oni radi rozoberajú tému o tom,

čo Mohamed prevzal z Biblie.

Mohamed z Biblie nič nepreberal.

Mohamedovi bolo dané zvestovanie,

ktoré potvrdzovalo to pravdivé,

čo v Biblii zostalo.

No oficiálna teológia kresťanských cirkví

a judaizmu

sa nikdy nevenuje tomu,

čo Korán vytýka kresťanom a judaistom?

A vytýka im to,

že oni v procese svojho

historického rozvoja

odvrhli pôvodné zvestovanie

a zamenili ho vlastnými výmyslami,

ktoré povýšili na zvestovanie Najvyššieho.

Táto téma je veľmi nepríjemná

aj pre kresťanov, aj pre judaistov.

No, každopádne, Korán ju obsahuje

a vyvrátiť tieto obvinenia z prekrútenia

zvestovaní daných Mojžišovi a Kristovi

nie je možné.

My sme sa o to poctivo pokúšali,

ale sa nám to nepodarilo.

To, čo sa píše v Koráne

je dôveryhodné.

Hoci, mnohé je povedané

nie súčasnou jednoznačne pochopiteľnou

vedeckou terminológiou,

ale metaforicky.

Ale aj metafory treba vedieť chápať.

My sa nesnažíme…

neusilujeme sa všade stavať mešity

a aby všetci ľudia chodili do mešít

a päťkrát denne, najmä v piatok,

sa modlili slávnostný namaz.

Poukazujeme na to,

že ľudstvu bol daný Jediný zákon.

Tomuto Jedinému zákonu,

každý vo svojej dobe,

učili svojich súkmeňovcov a súčasníkov:

Mojžiš, Kristus, Mohamed…

a niektorí ďalší ľudia,

ktorých mená história zabudla…

A tento jediný zákon je jednoduchý:

Ľudia, žite podľa svedomia!

Žite v dialógu s Bohom!

V Koráne sa na túto tému tiež píše:

“Ak stretnete tých, ktorí veria

v to isté, v čo veríte aj vy,

tak im nehovorte: Si neveriaci (inoverec).

Oni už našli priamu cestu”.

Takže obvinenia voči nám,

že sa všetkých snažíme…

prinútiť k vyznávaniu

historický sformovaného islamu…

sú neadekvátne.

A keď treba, tak citujeme nielen Korán.

Citujeme aj Nový zákon, aj Starý zákon.

Pretože nie všetko pravdivé bolo odtiaľ

vymazané a ponechané zabudnutiu.

Osobne považujem slová “kvalita života”

k intuitívne pochopiteľným termínom

No kvalita života je čo do obsahu

historicky podmienená.

A v každej dobe sa kvalita života

opisuje inými charakteristikami.

Napriek tomu je v nej aj niečo univerzálne,

čo sa vyskytuje vo všetkých dobách.

My toto “niečo univerzálne” máme

zhrnuté v tabuľke typológie kultúr.

Typológia kultúr obsahuje iba 3 príznaky:

Postoj k tvorivému potenciálu osoby,

postoj k vôli,

a postoj ku svedomiu.

Podľa nášho chápania…

správnou kultúrou, ktorú sa treba

snažiť formovať v globálnom meradle…

je kultúra, v ktorej…

tvorivý potenciál každého človeka

je všeobecným, všeľudovým,všeľudským dedičstvom.

Musí byť osvojený a musí sa rozvíjať.

Každý človek musí disponovať vôľou.

Ľudia bez vôle sa nesmú vyskytovať.

Tvorivý potenciál musí byť

vedome realizovaný vôľou

a podriadený diktatúre svedomia.

A toto je to, čo by sa v konečnom dôsledku

malo rozvinúť v globálnom meradle.

Toto je, ak chcete, etalón…

kvality života,

s ktorým možno porovnávať historické

kvality života vo všetkých dobách.

A ak ich budeme porovnávať, tak uvidíme,

že sa menia len technosférne dekorácie

a kvalita života ostáva

bezo zmeny neprijateľná.

Tvorivý potenciál každého

človeka treba potlačiť,

vôľu treba podriadiť vôli

nadriadeného vladára alebo zákona,

A svedomie musí byť vytlačené,

pretože bráni…

súdnej moci vo výkone práva.

Pretože, predsa len…

zákon v davo-“elitárnych” spoločnostiach je

systémom na potláčanie človeka,

a nie prostriedkom

na riešenie štandardných úloh,

ktoré by vyslobodzovali tvorivý

potenciál na riešenie nejakých nových úloh.