40 minút

Systém sociálneho kreditu: historické pozadie a doktrinálne základy tohto fenoménu

Ilustrácia: Konfucius spolu s Mojžišom a Mohamedom medzi veľkými zákonodarcami minulosti, Jean-Baptiste Mauzaisse (1827), palác Louvre, od Boubloub, Wikipédia

Autori štúdie:

Roman Rouvinský, Ruská prezidentská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy

Alexej A. Tarasov, Nižný Novgorod Institute of Management

Pozrite si diskusie, štatistiky a profily autorov tejto publikácie na: https://www.researchgate.net/publication/344174197

Roman Z. Rouvinsky, Alexey A. Tarasov,

Systém sociálneho kreditu”: historické pozadie a doktrinálne základy tohto fenoménu

Uvedená štúdia bola financovaná z prostriedkov RFBR, číslo projektu 20-011-00173.

Abstrakt

Tento článok je venovaný identifikácii a skúmaniu doktrinálnych základov a historických predpokladov systému “sociálneho kreditu (dôveryhodnosti)”. – projektu, ktorý bol zavedený v Čínskej ľudovej republike začiatkom roku 2000 a v súčasnosti sa “vyváža” z Čínskej ľudovej republiky do iných krajín. V rámci tohto výskumu autor analyzoval špecifické čínske zdroje a predpoklady pre vytvorenie moderného systému sociálneho ratingu a kontroly, ako aj inonárodné zdroje, ktoré sa väčšinou pripisujú dejinám západoeurópskeho politického právneho myslenia a západných sociálnych inštitúcií. Vnímajúc “systém sociálneho kreditu” ako techniku výkonu sociálnej kontroly a dohľadu, autor objavuje jeho pôvod v projekte J. Benthama “Panoptikum”, Taylorovej filozofii manažmentu, konfuciánskych a právnických tradíciách cisárskej Číny, ideách a inštitúciách obdobia čínskej kultúrnej revolúcie, ako aj v amerických systémoch kreditného hodnotenia. Tento článok je prvým v rámci ruskej vedy, ktorý skúma historické a doktrinálne predpoklady čínskeho “systému sociálneho kreditu” s prihliadnutím na práce zahraničných vedcov venované histórii jeho vzniku. Nový pohľad na konfuciánske idey poskytujú myšlienky Fajia (legalizmu) školy, ktoré sú interpretované ako komplementárne zdroje moderného systému sociálnej kontroly vytvoreného v ČĽR. Autori sa domnievajú, že čínsky “systém sociálneho kreditu” a súvisiace techniky kontroly predstavujú tzv. most, ktorý spája “západné” dejiny vývoja sociálnych inštitúcií s typicky “východnou” politickou a sociokultúrnou tradíciou. V závere sa pozornosť obracia na pozitívne aspekty, ako aj na “tienisté” stránky implementácie mechanizmu “Systému sociálneho kreditu”, “odvrátenú stranu” tohto procesu a všetky s ním spojené problémy.

Kľúčové slová: sociálny rating, finančné bodovanie, legalizmus, konfucianizmus, panoptizmus, dohľad, kontrola, disciplína, systém sociálneho kreditu, umelá inteligencia

I. Úvod

V súvislosti s globálnou krízou, ktorej zrejme ľudstvo čelí, prechádzajú mnohé politické a právne inštitúcie vážnymi zmenami [12]. Azda najvýraznejšie a najskôr sa krízové premeny prejavujú vo sfére štátnej (širšie – verejnej) správy. Na jednej strane je to práve verejná správa, ktorá priamo čelí špecifickým výzvam modernej doby, ako sú šírenie nových nebezpečných infekcií, hospodárska recesia, sociálna nestabilita, dosiahnutie ekologických limitov rastu a rastúce nároky spoločnosti vo vzťahu k existujúcim politickým inštitúciám. Na druhej strane práve tu môžeme pozorovať zavádzanie najmodernejších technológií, ktoré sú výsledkom tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie [40]: využívanie umelej inteligencie (Artificial Intelligence), neurónových sietí, metód analýzy veľkých súborov údajov (Big Data) atď. Možno práve v modernej verejnej správe ako sektore, ktorý je na čele prebiehajúcich transformácií a v predvoji aplikovaných technológií, sa prakticky pred našimi očami kladú paradigmatické základy sveta blízkej budúcnosti.

Azda jedným z najzaujímavejších fenoménov, ktoré súvisia s oblasťou verejnej správy a v jej rámci nadobúdajú čoraz väčší význam, je prax budovania sociálnych ratingových systémov v kombinácii s modernými technológiami dohľadu nad správaním subjektov. Najrozvinutejším z takýchto systémov je v súčasnosti “systém sociálneho kreditu (dôvery)”, ktorý sa od roku 2007 zavádza v Čínskej ľudovej republike.

“Systém sociálneho kreditu (dôvery)” (shehui xinyong tixi /社会信用体系, ďalej len SSK).

Účel a zásady SSK boli prvýkrát oficiálne formulované v záveroch sekretariátu Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky č. 17 z 23. marca 2007. [59] Práce na implementácii SSK na základe jednotného plánu sa však v ČĽR začali až v roku 2014. [60] K dnešnému dňu SSK nepredstavuje jednotný systém alebo platformu, ale skôr projekt, v rámci ktorého ústredné a miestne vlády ČĽR experimentujú s oddelenými regulačnými a kontrolnými mechanizmami [23, 30]. Čínsky SSK ako takýto projekt v súčasnosti zahŕňa jednak celoštátne “čierne zoznamy” “narušiteľov dôvery” (t. j. delikventov, trvalých neplatičov daňových, úverových a iných záväzkov), a “červené zoznamy” dobrých občanov; a jednak pilotné projekty hodnotenia občanov a organizácií, ktoré zatiaľ fungujú výlučne na miestnej úrovni a spravujú ich miestne vládne agentúry alebo komerčné spoločnosti (tieto projekty sa opierajú o nástroje “čiernych zoznamov”). [23]. Keďže SSK je nástroj na zaznamenávanie a hodnotenie správania subjektov (občanov aj právnických osôb), úzko spolupracuje s najnovšími technológiami dohľadu a zberu údajov: vonkajšími monitorovacími kamerami, ktoré umožňujú rozpoznať identitu jednotlivca v dave, štátnymi a podnikovými databázami, mobilnými geolokačnými nástrojmi atď.

SSK je v oblasti verejnej správy pomerne novým fenoménom. Dôvodom je relatívne malý (ale rýchlo rastúci) počet akademických publikácií na túto tému, prelínanie pravdivých informácií o SSK s mýtmi a fikciou, čo často vytvára skreslený pohľad na podstatu tohto systému. Pre domácu vedu je fenomén SSK stále “biele miesto”: vedecká a publicistická literatúra o tejto problematike má tendenciu tento projekt prikrášľovať, idealizovať (často bez hlbšieho pochopenia jeho podstaty) [2-4], resp,[5].

Jedným z pravdepodobných dôvodov je, že na SSK sa nazerá oddelene od historického pozadia a doktrinálneho kontextu, v ktorom sa ešte pred vznikom SSK v ČĽR viedli diskusie a návrhy. Jednou z pravdepodobných príčin tohto stavu je posudzovanie SSK izolovane od jej historického pozadia a doktrinálneho kontextu, v ktorom sa ešte pred vznikom SSK v ČĽR diskutovalo a navrhovali pokročilé techniky sociálnej regulácie, kontroly a “riadenia”. To všetko podľa nášho názoru nevyhnutne vedie k unáhleným záverom v duchu, že SSK je charakteristickým dôsledkom komunistickej sociálnej regulácie, kontroly a “riadenia”.

SSC je označovaná ako “totalitná” ideológia, alebo naopak, nie je ničím iným ako obyčajným skóringovým mechanizmom, pokračovaním inštitúcie kontroly finančnej bonity dlžníka. Aby sme skutočne a úplne pochopili podstatu ŠKS ako fenoménu modernej verejnej správy, je potrebné najprv dôkladne pochopiť jej historické a doktrinálne základy. Tento cieľ predpokladá najmä identifikáciu tak špecificky národnú, odkazujúcu na dejiny Číny a čínske spoločensko-politické myslenie, ako aj nadnárodnú, odkazujúcu na globálne, predovšetkým “západné” politické a právne myslenie a spoločenské inštitúcie.

II. Pozadie SSK v dejinách európskeho sociálneho a politicko- právneho myslenia

Na rozdiel od rozšírených stereotypov, podľa ktorých je čínsky SSK spolu s ďalšími kontrolnými mechanizmami nevyhnutným a logickým dôsledkom komunistickej štátnej ideológie ČĽR alebo dokonca istej špecificky “ázijskej” mentality vlastnej Číňanom, moderné kontrolné a hodnotiace systémy, medzi ktoré patrí aj SSK, majú dlhú prehistóriu v “západnom”, európskom myslení.

Pre antický svet bol problém sociálnej kontroly v modernom zmysle slova skôr neznámy a netypický. Myslitelia tejto epochy mali sklon špekulovať o spôsoboch výchovy aktívnych cnostných občanov, “užitočných” pre polis alebo republiku, ako aj o organizácii najlepšieho režimu riadenia štátu, schopného predchádzať sociálnym krízam [1, 14]. Tak či onak, tieto úvahy sa takmer nikdy netýkali dohľadu nad občanmi a spôsobov ich organizácie ako “vypočítateľných množín”.

Kresťanské myslenie stredoveku a raného novoveku pristupovalo k problému spoločenskej kontroly oveľa bližšie a venovalo zvýšenú pozornosť “disciplíne” jednotlivca – s cieľom prekonať vrodené neresti a odčiniť hriechy [17] [15, s. 139 – 141]. Približne rovnakým smerom uvažovali utopisti XVI-XVII. storočia, ktorí predkladali projekty “ideálneho” štátneho zriadenia, čo predpokladalo podrobnú reguláciu života občanov – v jeho najintímnejších prejavoch, nepretržité pedagogické pôsobenie na jednotlivca [6, 8]. Záujem o “sociálnu kontrolu” (v najširšom zmysle slova) sa však najvýraznejšie prejavuje od osvietenstva: toto obdobie je poznačené intenzívnym rozvojom kapitalistických vzťahov, zavádzaním priemyselných metód do ekonomiky, vznikom fenoménu ľudových (proletárskych) más, ktoré “z definície” nemali a nemajú byť schopné samy hospodáriť” [9, s. 3]. [9, с. 3]. Zároveň sa začali budovať skutočne “moderné” (“moderné”, aj keď stále relatívne primitívne) kontrolné mechanizmy s dôrazom na “pedagogické” pôsobenie na poddaných. Do tohto obdobia patrí najmä projekt “nápravného zariadenia” Jonasa Henwaya (aparát na transformáciu delikventov), založený na mníšskej technike izolácie jednotlivca a kapitalistických imperatívoch ekonomickej užitočnosti. V tom istom období sa objavujú inšpiratívne “Myšlienky Jacquesa Antoina Guiberta o štáte ako stroji”, organizovanom podľa vojenských princípov a schopnom účinne disciplinovať masy [13, s. 151-207]. Avšak projekt “panoptikonu” (panoptikum), ktorý predložil Jeremy Bentham [19], sa javí ako najdôležitejší v kontexte formovania moderného systému sociálnej kontroly.

Panoptikum ako typ kontrolnej inštitúcie, architektonicky kruhová budova s pozorovacou vežou v strede, funkčne určená na stály a neviditeľný dohľad nad príslušnými osobami (predovšetkým väzňami, ale aj pacientmi na klinikách a školákmi), malo veľký vplyv na vývoj penitenciárneho systému a disciplinárnych techník modernistického štátu. Okrem toho význam “panopticizmu” [25, s. 12] ako modelu organizácie spoločenskej kontroly ďaleko presahuje konkrétne príklady využitia tejto myšlienky pri budovaní disciplinárnych inštitúcií 18. a 20. storočia a anticipuje vznik dohľadu nad “sociálnymi množinami”, ktorého praktická realizácia patrí už do našej doby.

M. Foucault si vo svojej slávnej štúdii o dejinách disciplinárnych mechanizmov všimol azda najdôležitejšiu črtu Benthamovho projektu: individualizáciu každého prvku pestrého davu, ktorý vystupuje ako objekt kontroly, priblíženie dohliadanej osoby k “stavu vedomej a neustálej viditeľnosti, ktorý zabezpečuje automatické fungovanie moci” [13, s. 244-245]. [13, с. 244-245]. Panoptický dohľad “musí byť vo svojich výsledkoch stály, aj keď sa vykonáva s prestávkami, takže dokonalosť moci robí jej skutočné vykonávanie zbytočným…”. [13, с. 245].

Panoptikum je “stroj, ktorý vytvára a udržiava postavenie moci nezávisle od osoby, ktorá ju vysiela”,
“privilegované miesto pre pokusy na ľuďoch”, ktoré možno použiť “všade tam, kde je potrebné zaoberať sa množstvom jednotlivcov, ktorým je potrebné nariadiť určitú úlohu alebo určitú formu správania” [13]. [13, с. 245-250].

Už Benthamov panoptický model vládnutia predpokladá anonymný výkon moci. Dohliadané “množstvo” je rozdelené na atómy – jednotlivcov a stály dohľad nad nimi predpokladá identifikáciu a zohľadnenie sklonov kaţdého z nich. “Dohliadajúce centrum” je neviditeľné, rovnako ako
“neprehľadné” sú aj jej ciele. “Dohliadaní” môžu len tušiť (a mali by!), že v každom okamihu je ich správanie monitorované a skúmané.

Je pozoruhodné, že Benthamov panoptický projekt predpokladal možnosť dohľadu nie v jednom, ale
v dvoch smeroch. Panoptikum bolo koncipované ako univerzálny projekt akejkoľvek verejnej inštitúcie, vrátane štátnych orgánov, kde už nie moc monitoruje občanov, ale občania majú možnosť vidieť moc z akéhokoľvek miesta. V situácii výkonu dohľadu nad verejnými činiteľmi hovoríme o “obrátenom” alebo “reverznom” panoptiku [32, s. 143 – 160]. Z detektívnych príbehov (najmä amerických, ale čoraz častejšie aj domácich) dobre vieme, ako na policajných staniciach v miestnostiach na vypočúvanie a identifikáciu funguje zrkadlo odrážajúce sa zvnútra miestnosti, zatiaľ čo zvonka je priehľadné, umožňujúce pozorovať, byť neviditeľným. Práve takéto usporiadanie kancelárií štátnych úradníkov navrhol Bentham [18, s. 571- 598]. Je zaujímavé, že v súčasnosti je táto myšlienka zakotvená v legislatívnom zakotvení princípu transparentnosti (otvorenosti) štátneho aparátu a v moderných protikorupčných systémoch. Jednou z úloh, ktoré sa čínske vedenie snaží riešiť prostredníctvom SSK, je napodiv aj dosiahnutie transparentnosti v činnosti úradníkov, a tým aj zvýšenie dôvery občanov v štátny aparát.

Začiatkom 20. storočia sa objavil “systém vedeckej organizácie práce” [44] Fredericka Taylora, ktorý si rýchlo získal popularitu. Zvyčajne sa považuje za základ rozvoja moderného manažmentu, ale jeho skutočný význam ďaleko presahuje úzke podnikové uplatnenie: vo všeobecnosti je to model organizácie celej spoločnosti.

F. Taylor považoval telo pracovníka za stroj, ktorý je súčasťou “priemyselného” poriadku, ktorý sa snažil vybudovať podľa vzoru vojnovej mobilizačnej organizácie. Továreň pre neho nebola len a ani tak miestom výroby, ale predovšetkým “morálnou telocvičňou” [45, s. 213 – 216]. [45, s. 213-216], pomocou drilu vyrábajúceho ľudí so správnym charakterom a “užitočnými” návykmi: poslušných, ovládaných, pripravených poslúchať. Taylor sa stal akýmsi “druhým príchodom” J. Benthama, pretože ním navrhnutý model organizácie továrne bol založený na princípoch podobných panoptiku; dozorcovia boli manažéri – administrátori, ktorých sa radoví robotníci museli “naučiť poslúchať”, povinní vykonávať prísne predpísané pohyby s určitou rýchlosťou, rytmom a kvalitou. V podstate išlo o “programovanie” ritualizovaných pohybov v novom, industrializovanom “chráme” vedy, priemyslu a techniky.

Taylorizmus je jedným z prvých “inovačných režimov” a jednoznačne stále najúspešnejším z tých, ktoré sú založené na získavaní a produkcii údajov. Taylorov systém, neskôr doplnený “fordizmom”, spustil mechanizmus “redukcie človeka”: S každým novým krokom, inováciou, inováciou sa od človeka vyžadovalo čoraz menej inteligencie, sily, vedomostí, nezávislosti, svedomia atď. A to všetko nie prostredníctvom reorganizácie celej spoločnosti, ale len prostredníctvom reorganizácie lokálneho priestoru – továrne, nemocnice, kasární, väznice atď.

Je zaujímavé, že V. I. Lenin svojho času obdivoval tayloristický systém spoločenskej organizácie [7, s. 229 – 230]: majúc zdanlivo úplne odlišné stanovenie cieľov, kapitalizmus a socializmus, dva konkurenčné výtvory európskej spoločnosti, sa s rovnakou energiou snažili disciplinovať, podriadiť a kontrolovať jednotlivca.

III. Pozadie SSK v čínskych dejinách a čínskom sociálnom a politickom myslení

Všestranný dohľad nad jednotlivcom, jeho podriadenie manažérsko-ekonomickej logike sú fenomény neoddeliteľne spojené s dejinami politických, právnych, sociálnych inštitúcií a doktrín, ktoré sú predovšetkým “západného” pôvodu. Zároveň nemožno nepriznať, že najnovšie systémy sociálnej kontroly, ktorých priekopníkom je moderná Čína, majú svoje predpoklady v dejinách samotnej čínskej spoločnosti a jej sociálno-politického myslenia. V prvom rade nemožno ignorovať dve “konkurenčné” politické a právne tradície, ktoré sa objavili v staroveku a určovali vývoj celých nasledujúcich dejín čínskej štátnosti: konfucianizmus a legalizmus (Fajia).

Konfucianizmus a legalizmus sa zvyčajne stavajú do protikladu. Škola Fajia vznikla v polemike s konfucianizmom: zatiaľ čo konfucianizmus zdôrazňoval výchovu cnostného morálneho človeka a zákony považoval za druhoradý spoločenský regulátor popri etike a rituáloch, legalizmus vychádzal z predstavy, že ľudské neresti treba obmedzovať prísnymi zákonmi a tvrdými trestami. Napriek zásadnej povahe tohto sporu prax budovania štátu v cisárskej Číne (a neskôr v ČĽR, najmä po smrti Mao Ce-tunga), ktorá absorbovala legistický ideál prísnej vlády aj konfuciánsky ritualizmus s jeho neodmysliteľným stieraním hraníc medzi právom a morálkou, v skutočnosti “odstránila” pôvodný spor.

Konfuciánskym ideálom bolo dosiahnuť harmóniu a poriadok v spoločnosti. Podľa konfuciánskej tradície “civilizovaný” človek, t. j. občan, nepotrebuje zákon, pretože už plne ovláda celý systém “spoločenskej etikety” (rituálov a etických noriem). Podľa Konfuciovho učenia by sa rituály mali iba vykonávať, nie chápať [49, s. 151 – 153].

Legalisti, nasledujúc konfucianizmus a nie v protiklade k nemu, považovali za zbytočné spoliehať sa na ľudskú cnosť, pretože za jedinú existenciu považovali egoizmus. Podľa stúpencov fajiskej školy je hlavnou manažérskou úlohou dať egoizmus jednotlivca do služieb vládcu (štátu). Z toho vyplýva legalistické chápanie práva (fa / 法): legalisti ho chápu ako založené na “reflexívnych záujmoch” [43, s. 75 – 77]. [43, s. 75-77], a preto, podobne ako rituál v chápaní konfuciánskej školy, by sa mal predovšetkým plniť, nie chápať. Odmietnutím rituálov ako prostriedku na zabezpečenie poriadku legalisti vyzdvihli do popredia to, čo u konfuciánov zohrávalo len pomocnú úlohu a bolo určené len tým, ktorí si nedokázali vládnuť sami: trestné právo a trestanie.

Zákon sa legalistom javí ako “stroj” v rukách vládcu, ktorý mu umožňuje vládnuť tým, že hrá na jediné a večné zdroje ľudského správania: chamtivosť a strach. To od neho vôbec nevyžaduje dôvtip alebo nejakú zvláštnu inteligenciu, dokonca ani demonštráciu svojej moci, ale naopak, ich utajenie – a to všetko preto, aby sa lepšie prispôsobil neosobnému “spontánnemu” zákonu [43, s. 75 – 77]. Aby “všetko fungovalo”, musí sa vedieť spoľahnúť na oči a uši všetkých svojich poddaných, ktorí sa navzájom pozorujú, a tak sa robia priehľadnými pre jeho oči, zatiaľ čo on sám zostáva vnímaniu neprístupný (a tu sa ponúka zjavná paralela s Benthamovým panoptizmom).

Jednou zo zvláštností čínskeho práva cisárskeho obdobia, na ktorú upozorňujú niektorí západní bádatelia [20, s. 4] [39, s. 40] [33], je faktická absencia občianskeho práva ako samostatného odvetvia. Kým z pohľadu konfucianizmu nie je občianske právo pre človeka potrebné, pretože už koná v súlade so stanovenými pravidlami života, legalizmus túto myšlienku dotiahol do logického konca: trestné, a nie iné zákony by mali pokrývať všetky sféry spoločnosti. Takáto snaha – regulovať spoločenské vzťahy najmä prostredníctvom stanovenia zákazov a ukladania trestov – vychádza z predstavy, že “ľudí je veľmi ľahké riadiť, pretože sú prirodzene hlúpi” [47, s. 195]. [47, с. 195]. Právo podľa legalistického hľadiska tento problém ľahko rieši: na tento účel ho stačí jednoducho a jasne formulovať, čím sa stáva bezpečným nástrojom riadenia [47, s. 200].

Legalizmus je prvým pokusom v celých dejinách ľudstva o zavedenie úplne vopred naplánovaného poriadku štátnej správy, ktorý sa rozchádza s akýmikoľvek tradičnými, spontánnymi formami. Konfucius zasa nebol ani tak filozofom, ako skôr jedným z prvých “ideológov” v dejinách: našiel a opísal “elementárnu” ideologickú úroveň spoločnosti – každodennú, rutinnú tradíciu.

Hoci sa to môže zdať zvláštne, práve v SSK sa súčasne prejavujú obe “zložky” čínskeho modelu riadenia. Po prvé, SSK sa vyznačuje skutočným miešaním právnych noriem s morálnymi a etickými imperatívmi až do bodu ich nerozlíšiteľnosti: pilotné projekty, ktoré sa v ČĽR začali v priebehu budovania SSK, predpokladajú zohľadnenie správania jednotlivcov tak v oblasti právnej regulácie, ako aj nad rámec toho, čo sa zvyčajne opisuje prostredníctvom právnych noriem, vrátane vzťahov so susedmi a rodinnými príslušníkmi [23, s. 40-41]; samotný pojem “dôvera” (shin / 信), ktorý
vychádzajúc z čínskej SSK, má tiež skôr morálny a etický než právny obsah a je jedným z kľúčových konceptov konfuciánskej tradície [41, s. 24].

Po druhé, systémy bodového hodnotenia zavedené v rámci viacerých pilotných projektov – mestský projekt v Rongchengu v provincii Šan-tung, projekt Bailu v Xiamene v provincii Fujian, obchodný projekt Sesame Credit spoločnosti Alibaba atď. prostredníctvom podpory spoločensky prospešných činností a negatívnej reakcie na spoločensky škodlivé činnosti postupne vytvárajú akýsi sociálny rituál, “reflex” (v zmysle prvého signalizačného systému) konať tak či onak. To všetko, určite rezonuje s konfuciánskymi, presnejšie povedané postkonfuciánskymi myšlienkami. Samotný účel SSK, ktorý predstavitelia ČĽR deklarujú ako “podporu úprimnosti a dôvery” [60], je jednoznačne “v súlade” s konfuciánskym ideálom harmonickej verejnej spoločnosti. [60], zjavne “zodpovedá” konfuciánskemu ideálu harmonického spoločenského poriadku, v ktorom sa občan nehodnotí sám osebe, ale ako súčasť jednotného vesmírneho poriadku. Zároveň možno v SSK ľahko nájsť stelesnenie typických legalistických postojov. Napríklad jednou zo súčastí čínskeho SSK je tzv. jednotný systém trestov a odmien a jeden z princípov, z ktorých tento systém vychádza, je nasledovný: “Strata dôvery v ktorejkoľvek veci má za následok obmedzenia vo všetkom”. [36]. Ak Fajiská škola obhajovala vládu pomocou jednoduchých, ale prísnych zákonov, SSK poskytuje súčasnej generácii čínskeho vedenia skutočne jednoduchý a účinný nástroj na udržiavanie jeden a pol miliardy obyvateľov krajiny v poslušnosti prostredníctvom neustálej hrozby zaradenia na čiernu listinu.

Okrem ideologických predpokladov SSK je však potrebné poukázať aj na systémy sociálnej kontroly, ktoré v Číne existovali a boli v tom či onom ohľade jej predchodcami. Aj ich zbežný prehľad nám umožňuje získať predstavu, že zavedenie niektorých prvkov SSK bolo pripravené dlhou historickou praxou budovania čínskeho štátu.

Počas dynastie Sung bol v Číne v dôsledku reforiem Wang An-šiho (koniec XI. storočia) zavedený systém kruhovej kaucie – baojia (保甲 ), hoci niektorí autori jeho pôvod nachádzajú v období Bojových kráľovstiev (475-221 pred n. l.) a jeho vznik pripisujú reformným projektom Šang-janga, jedného zo zakladateľov legizmu [28, s. 529-535].), pričom jeho vznik spája s reformnými projektmi Šang-janga, jedného zo zakladateľov legizmu [28, s. 529-535] Systém baojia predpokladal vytvorenie združení viacerých rodov, ktoré boli kolektívne zodpovedné (lienzuo / 连 ) za činy spáchané ich členmi a museli sa navzájom kontrolovať [51, s. 30]. Vo svojej najrozvinutejšej podobe baojia existovala počas dynastie Čching (1644 -1912) a v 30. rokoch 20. storočia ju dokonca oživili japonské okupačné úrady v Mandžusku [46]. V neskorom cisárskom období čínskych dejín sa baojia vyvinula do desaťčlennej, viacstupňovej hierarchickej organizácie, v rámci ktorej desať susedných domácností (hu) tvorilo pozemok (ration), každých desať pozemkov tvorilo desiatok (jia) a desať jia tvorilo sebaobrannú skupinu – bao, a na čele každého z týchto združení stál náčelník [22] [28, s. 519]. Hlavnými funkciami baojia bolo predchádzať priestupkom, kontrolovať vnútornú migráciu, zefektívniť výber daní, uľahčiť sčítanie obyvateľstva a verbovať vojakov. Prostredníctvom baojia mohol štát riešiť svoje úlohy s minimálnymi nákladmi na organizáciu administratívy, a čo je mimoriadne dôležité, bez rozširovania byrokratického aparátu, pretože tento systém umožňoval zapojiť do realizácie štátnych úloh samotnú spoločnosť.

Každá rodina bola povinná vyvesiť na dvere domu tabuľku so zoznamom všetkých dospelých mužov, ktorí tam bývajú. Ak niektorý člen rodiny opustil dom, jeho pobyt sa zaznamenal na tabuľke; pôvod osoby, ktorá sa v dome dočasne zdržiavala, sa tiež potvrdil a zaznamenal. Bolo prísne zakázané vpustiť do domu cudzie a podozrivé osoby. Vedúci (paitou) bol povinný dohliadať na miestnych obyvateľov a podával správy tentorovi (jiatou), ktorý bol zasa povinný podávať správy o situácii v ťi pod jeho dohľadom náčelníkovi skupiny sebaobrany (baozhang). Ten podával správy priamo cisárskemu úradníkovi [22, s. 136].

Postupne sa systém baojia stal minulosťou a ustúpil menej multifunkčnému systému hukou ( 户口 ), ktorý je inštitúciou registrácie občanov v mieste bydliska a v mnohých ohľadoch sa podobá inštitúcii propiska v ZSSR [50] [52, s. 43-44].

Zatiaľ čo baojia je na dnešné pomery dosť archaický systém sociálnej kontroly, vhodný pre feudálne vzťahy, ale nevhodný pre priemyselnú spoločnosť, a hukou je len bežný mechanizmus kontroly pohybu občanov, v čínskej histórii existuje oveľa bližšia analógia k modernej SSK. Týmto analógom, ktorý v mnohých ohľadoch predchádzal vybudovaniu systému sociálneho kreditu, je systém dangan (档案 – lit. “záznam”, “archív”).

Systém danghang sa začal uplatňovať v roku 1953 a vyžadoval vedenie spisu (osobného spisu) pre každého občana ČĽR s výnimkou vedúcich pracovníkov a určitých kategórií vidieckeho obyvateľstva. Pracovné jednotky (danwei / 单位 ) boli povinné viesť osobný spis každého pracovníka. Kópia spisu, ktorý obsahoval školské známky, lekárske záznamy, odporúčania zamestnávateľa a osobné a pracovné informácie o občanovi, sa zasielala na policajnú stanicu. Je pozoruhodné, že občan nemal právo oboznámiť sa so svojím osobným spisom [27, s. 19 – 20] [48, s. 86].

V západnej literatúre [26] o SSK sa z času na čas objavujú paralely medzi mechanizmami SSK a režimom, ktorý fungoval v Číne počas kultúrnej revolúcie v rokoch 1966 – 1976. Nie je to bezdôvodné. Tak niektoré pilotné projekty, ktoré sa začali v rámci budovania SSK, zahŕňajú bodové hodnotenie správania občanov; hodnotenie v bodovom systéme určuje rozsah právneho postavenia občana, jeho skutočnú možnosť získať pôžičky za výhodných podmienok, prenajať si nehnuteľnosť bez zábezpeky, používať určité druhy dopravy a urýchlene získať víza na cestovanie do zahraničia [34, s. 1053]. Existuje skutočné triedenie občanov na tých, ktorých vysoký sociálny rating im umožňuje vstupovať do akýchkoľvek právnych vzťahov, a tých, ktorých rating je nízky a ktorých právne postavenie je obmedzené. Pripomína to rozdelenie štátnych a straníckych kádrov, uskutočnené na samom začiatku čínskej kultúrnej revolúcie, do štyroch kategórií: “dobrí”, “relatívne dobrí”, “tí ktorí sa dopustili vážnych chýb” a “protistraníckych a protisocialistických živlov”. [53].

IV. Bezprostredný vznik SSK

Všetko vyššie uvedené sa tak či onak vzťahuje na predpoklady vzniku SSK, ale jej bezprostredné korene treba hľadať nie v politicko-filozofických doktrínach a disciplinárno-právnych projektoch predchádzajúcich období, ale v nedávnej histórii, a ešte presnejšie, v špecifických úlohách a výzvach, ktorým Čína čelila so začiatkom trhových transformácií.

Po vyhlásení politiky reforiem a otvorenosti v roku 1978 čínske vedenie čoskoro čelilo viacerým akútnym problémom, ako napríklad nárast počtu nesplácaných úverov, rastúci počet prípadov podvodov a vznik tieňového podnikania vrátane tieňového bankovníctva [21]. V hospodárskej sfére činnosti všeobecne sa stal akútnym problém výroby falšovaných výrobkov a poskytovania nekvalitných a nebezpečných služieb bezohľadnými podnikateľmi. Bolo potrebné regulovať trhové vzťahy, ale bolo to potrebné urobiť tak, aby sa neodradili zahraniční investori a neporušili sa požiadavky Svetovej obchodnej organizácie, kde príprava na vstup trvala od polovice 80. rokov a skončila sa vstupom ČĽR v decembri 2001[57] – zákon o kvalite výrobkov z roku 1993 [58], zákon o audite z roku 1993 [58] a zákon o audite z roku 1994. [55] Okrem legislatívnej úpravy však bolo potrebné vytvoriť inštitúcie, ktoré by slúžili ako mechanizmus na posudzovanie a vyvažovanie finančných rizík v interakcii medzi účastníkmi trhu navzájom a so štátom.

Prvá oficiálna zmienka o systéme sociálneho kreditu (aj keď skôr ako rečnícka figúra než v zmysle nezávislého systému alebo platformy) bola zrejme v správe Ťiang Ce-mina na 16. národnom kongrese ČKS 8. novembra 2002: “Musíme napraviť a normalizovať trhové vzťahy, vytvoriť systém sociálneho kreditu, ktorý bude kompatibilný s moderným trhovým hospodárstvom. <…> Musíme zlepšiť vykonávanie vládnych funkcií hospodárskej regulácie, trhového dohľadu, sociálnej správy a poskytovania verejných služieb a zjednodušiť a štandardizovať administratívne postupy pri kontrolách a schvaľovaní.” [56].

V čase oznámenia týchto programových cieľov už prebiehali skutočné prípravné práce na vytvorenie SSK. Koncom 90. rokov 20. storočia skupina na Inštitúte svetovej ekonomiky a politiky Čínskej akadémie vied pod vedením Lin Jin Yue vypracovala základnú koncepciu hodnotenia úverovej bonity účastníkov trhu na základe štúdia praxe úverových inštitúcií v Spojených štátoch [ 37, s . 6 ] [ 48, s . 86]. Tvorcovia SSK sa orientovali na už osvedčené systémy hodnotenia bonity – predovšetkým na americký systém FICO [51, s. 221]. FICO je skórovací model vyvinutý americkou spoločnosťou Fair Isaac Corporation pre úverové inštitúcie na hodnotenie bonity potenciálnych dlžníkov. Prvá verzia tohto modelu sa objavila v roku 1956, odvtedy prešla viacerými zmenami. Hodnotenie úverovej bonity v rámci tohto modelu sa vykonáva na základe analýzy údajov o plnení predchádzajúcich úverových záväzkov klienta (údaje z úverovej histórie), ako aj širšieho okruhu informácií o platbách nájomného, komunálnych služieb a poistného, ktoré klient uhrádza. Pri zhromažďovaní údajov o rôznych ukazovateľoch sa v skórovacom systéme používajú matematické algoritmy na výpočet skóre úverovej bonity potenciálneho dlžníka [42, s. 33-34] [10, s. 8-9].

Čínsky SSK sa mal stať ázijskou obdobou FICO a prvé pilotné projekty hodnotenia úverovej bonity, ktoré sa začali začiatkom roka 2000 v ČĽR, sa svojou funkčnosťou skutočne nelíšili od západných finančných skóringových systémov.

V apríli 2007, bezprostredne po vydaní stanoviska sekretariátu Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky uvedeného na začiatku tohto článku, iniciovala medzirezortné stretnutie o budovaní systému sociálneho kreditu, na ktorom sa zúčastnilo 46 zástupcov Komunistickej strany Číny, ministerstva financií, Štátnej správy priemyslu a obchodu a ministerstva verejnej bezpečnosti. Neskôr boli na stretnutie kooptovaní zástupcovia Ústredného disciplinárneho výboru ČKS, Ústrednej vedúcej skupiny pre výstavbu duchovnej civilizácie, Ústredného oddelenia propagandy, Najvyššieho ľudového súdu a Najvyššej ľudovej prokuratúry Čínskej ľudovej republiky [48, s. 86] [11]. Rozšírenie účastníkov medzirezortného stretnutia jasne poukazuje na zmenu v prístupe k FKS: ak spočiatku jej úlohy videlo vedenie ČĽR najmä v smere zlepšenia finančných a úverových inštitúcií krajiny, postupne si čínska vláda uvedomila možnosť využitia FKS ako prostriedku spoločenskej kontroly, zabezpečenia bezpečnosti štátu a stability existujúceho režimu.

Čou Jung-kchang, ktorý pôsobil ako minister verejnej bezpečnosti (2002 – 2007) a predseda Politickej a právnej komisie Ústredného výboru KSČ (2007 – 2012) a ktorý bol následne zatknutý na základe obvinení z korupcie a odsúdený na doživotie, sa zaslúžil o usmernenie používania SSK ako nástroja sociálnej kontroly. Práve Yongkang je považovaný za ideológa vytvorenia “systému verejnej správy”, ktorý zahŕňa posudzovanie zákonnosti správania občanov a dokonca aj úrovne ich “šťastia” [35, s. 5 – 6]. [35, s. 5-6] [29, s. 23-24]. Zrejme najmä vďaka nemu vedenie ČĽR zameralo svoje úsilie na posilnenie “systému spoločenskej správy”.

Bezpečnosť štátu a zabezpečenie sociálnej stability prostredníctvom uplatňovania najnovších informačných technológií dohľadu a kontroly viedli nielen k vytvoreniu SSK, ale aj k realizácii projektu Golden Shield (známejšieho ako Veľký čínsky firewall). Tak či onak, finančné bodovanie sa nakoniec spojilo so sociálnou kontrolou a je v rukách štátu, a nie súkromných spoločností predávajúcich svoje softvérové produkty. Stalo sa tým, čo dnes poznáme ako “systém sociálneho kreditu”: platforma založená na technológiách výmeny informácií a analýzy veľkých objemov údajov, ktorá umožňuje ovplyvňovať každodenné správanie a zvyky jednotlivcov a zároveň ich držať pod neustálym a neviditeľným dohľadom.

V. Záver

Či platíte svoje záväzky včas, aké sú vaše spotrebiteľské preferencie, koľko zarábate a míňate, či máte záznam v registri trestných činov alebo nemorálnych incidentov, či na vás boli sťažnosti od susedov, ako ste sa osvedčili v práci – všetky tieto otázky už tvoria funkčnosť mechanizmov združených v projekte SSK. Z dlhodobého hľadiska vedú tieto mechanizmy k posilneniu stability, očakávanej pravidelnosti a ujednotenia sociálnych vzťahov, k podpore “dôveryhodného” správania a k znechuteniu (odradeniu?) občanov od správania, ktoré “podkopáva dôveru”.

Je zrejmé, že zvýšením miery kontrolovateľnosti spoločnosti umožňuje SSK i zvýšiť kontrolovateľnosť a transparentnosť byrokracie, čím sa ešte viac sťažuje korupčné správanie vo verejnej službe. To všetko, zdá sa, by malo svedčiť výlučne o užitočných vlastnostiach nových technológií používaných vo verejnej správe. Zároveň však niet pochýb o tom, že SSK a podobné projekty majú aj svoju “temnú” stránku: nielen zúženie priestoru osobnej slobody a možnosť zneužitia informácií tými, ktorí k nim majú prístup, ale aj faktické upevnenie a legitimizáciu nového “kastovného” sociálneho systému založeného na zaraďovaní, “klasifikácii” subjektov v závislosti od ich sociálneho ratingu; stieranie hraníc medzi právnymi a morálnymi povinnosťami, a teda premenu plnenia morálnych povinností na naprogramovaný rituál, ktorý vykonávajú tí, ktorí k nim majú prístup; a rozvoj nového “kastovného” sociálneho systému založeného na sociálnom rebríčku subjektov.

Paradoxne, všetky veci, ktoré v súvislosti s SSK a perspektívami jej ďalšieho rozvoja vyvolávajú najväčšie obavy, boli v mnohých ohľadoch pripravené a predurčené už na Západe. Čínske SSK a súvisiace riadiace technológie sa ukazujú ako “Most” spájajúci “západné” dejiny vývoja sociálnych inštitúcií s typicky “východnými” politickými a sociálno-kultúrnými tradíciami. Je to bizarná kombinácia “východných” politických, sociálnych a kultúrnych tradícií:

 • Benthamovsko-modernistické panoptikum s permanentným individualizovaným dohľadom, zohľadňovaním sklonov každého a možnosťou kontrolovať každého v každom okamihu;
 • Tayloristická automatizácia každodenných činností, ktorá vytláča vedomie a slúži korporáciám, spoločnosti ako celku a štátu;
 • Konfuciánske rozostrenie práva a morálky s nahradením právnych predpisov každodennými rituálmi – rutinami a zmenšovanie úlohy práva ako regulátora spoločenských vzťahov;
 • Legalistický výlučný dôraz na prísnosť trestov a riadenie spoločnosti tak, aby sa jej členovia museli o seba starať sami;
 • Techniky výberu, klasifikácie (“triedenia”) jednotlivcov a evidencie osobných údajov, ktoré sú charakteristické pre históriu čínskych sociálnych inštitúcií;
 • Modely finančného hodnotenia, ktoré sa pôvodne objavili v USA a iných rozvinutých kapitalistických krajinách.

Čínski vývojári SSK sa spočiatku zameriavali najmä na západné skúsenosti s budovaním systémov kreditného hodnotenia; teraz sa zdá, že čínske skúsenosti sú už “najmodernejšie”, a preto si ich osvojil zvyšok sveta. Dnes sme všetci svedkami rýchleho šírenia mechanizmov, ktoré tvoria systém sociálneho úveru, a jeho sprievodných mechanizmov po celom svete. Niektoré prvky čínskeho systému dohľadu už boli vyvezené do Ekvádoru, Bolívie, Kazachstanu, Uzbekistanu a Pakistanu [24, 38].

V súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 sa tieto technológie zavádzajú ešte rýchlejšie, niekedy ako všeliek: do nášho každodenného života už patrí kontrola pohybu pomocou mobilnej geolokácie, QR kódov a monitorovacích kamier s rozpoznávaním tváre; od 1. júla 2020 sa na území Moskvy zavádza experimentálny právny režim vývoja a implementácie technológií umelej inteligencie [54].

Jeden zo západných výskumníkov SSK ju prirovnal k “chimére”, avšak s výhradou, že “pazúry” tohto mýtického tvora sú celkom reálne a hmatateľné [16]. Doktrinálne výskumy a reálna historická prax dali vzniknúť tejto chimére, ktorá sa pred nami objavuje pod rúškom technologického pokroku. Čo nám zostáva iné, než ju skúmať a poukazovať na možné výhody i potenciálne nebezpečenstvá jej používania? Napokon, mali by sme mať stále na pamäti axiómu, ktorú sformuloval Melvin Kranzberg: “Technológia nie je ani dobrá, ani zlá, ale nie je ani neutrálna” [31, s. 545]. [31, с. 545].

Literatúra

 1. Aristoteles. Politika. Moskva: Akademický projekt, 2015. 318 с.
 2. Butkevič S. A. Systém sociálneho úveru v Čínskej ľudovej republike v zrkadle kriminológie /Bulletin Uralského právneho inštitútu Ministerstva vnútra Ruska. 2019. No 1. С. 111-116.

3. Danilin P. N., Khilko I. Yu. História vývoja a perspektívy implementácie systému sociálneho kreditu (ratingu) v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii // Eurasian Law Journal. 2018. No 8 (123). С. 48-50.

4. Eliseeva A. D., Leifu G., Bespalko A. A., Kurbatov D. S. Social credit system as an information support tool for modern meritocracy // Systems and Management. A., Kurbatov D. S. Social credit system as an information support tool for modern meritocracy // Systems and Management. 2019. No 1(4). С. 195-
205.

5. Zuenko I. Čínska (anti)utópia: Budovanie digitálnej diktatúry v samostatnej krajine [elektronický zdroj] // Profil. URL: https://profile.ru/politics/china/kitajskaya-anti-utopiya-postroenie- cifrovoj-diktatury-v- otdelno-vzyatoj-strane-67927/.

6. Campanella. Mesto slnka // Utopický román zo XVI-XVII. storočia. Moskva: “Chudožestvennaja literatura”, 1971. С. 143-190.

7. Lenin V. I. Prioritné úlohy sovietskej moci // V. I. Lenin. Works. Т. 27. Moskva: Štátne vydavateľstvo politickej literatúry, 1950. С. 207-246.

8. Mohr T. Utópia // Utopický román XVI-XVII. storočia. Moskva: “Chudožestvennaja literatura”, 1971. С. 41-140.

 1. Ortega y Gasset H. Vzbura más. Moskva: Vydavateľstvo AST, 2017. 256 с.
 2. Vývoj individuálneho ratingu subjektu úverovej histórie: Správa na verejné konzultácie [v

elektronickej podobe zdroj] // Banka Ruska. Banka Ruska. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72590/Consultation_Paper_190626.pdf

11. Razumov E. A. Digitálna diktatúra: osobitosti systému sociálneho kreditu v Čínskej ľudovej republike // Zborník IIAE FEB RAS. 2019. No 3 (24). С. 86-97.

12. Ruvinsky R. Z. Právo a poriadok v období globálnej krízy: premeny, trendy, hrozby. SPb.: Aleteia, 2020. 350 с.

13. Foucault M. Dohliadať a trestať: Zrod väzenia. Moskva: Ad Marginem Press, Múzeum moderného umenia v garáži, 2019. 416 с.

 1. Cicero. O zákonoch // Cicero. Dialógy. M.: Nauka, 1966. С. 89-152.
 2. Ames C. C. Righteous Persecution: Inquisition, Dominicans, and Christianity in the Middle Ages

(Právne prenasledovanie: inkvizícia, dominikáni a kresťanstvo v stredoveku). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009. 312 p.

16. Arsène S. Čínsky systém sociálneho kreditu: chiméra so skutočnými pazúrmi [elektronický zdroj] // Asie.Visions. 2019. No. 110. URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/arsene_china_social_credit_system_2019.pdf

17. Asad T. On ritual and discipline in medieval Christian monasticism // Economy and Society. 1987. No 16 (2). P. 159-203.

18. Bentham J. Ústavný kódex pre potreby všetkých národov a všetkých vlád vyznávajúcich liberálne názory. Vol. 1. Londýn, 1830. 598 p.

19. Bentham J. Panoptikum alebo inšpekčný dom // Diela Jeremyho Benthama. J. Bowring ed. Vol. IV. Edinburgh: Simpkin, Marshall, & Co., 1843. P. 37-172.

 1. Bodde D. Právo v cisárskej Číne. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973.
 2. Chen Y.-J., Lin C.-F., Liu H.-W. “Pravidlo dôvery: Sila a nebezpečenstvo čínskeho megaprojektu sociálneho kreditu. [elektronický zdroj zdroj] // SSRN Časopis. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3294776

22. Cheung S.-w. Baojia System. Encyklopédia modernej Číny. Vol. 1. / D. Pong (ed.). Gale, Cengage Learning, 2009. P. 136-137.

23. Dai X. Presadzovanie práva a noriem pre dobrých občanov: jeden pohľad na projekt čínskeho systému sociálneho kreditu // Vývoj. 2020. Vol. 63. P. 38-43.
24. Ellis E. Strategický kontext postupu Číny v Latinskej Amerike // Note d’actualité de l’Observatoire de la Chine. 2017. No. 17 (24).
25. Galič M., Timan T., Koops B. Bentham, Deleuze and Beyond: An Overview of Surveillance Theories from the Panopticon to Participation // Philosophy & Technology. 2017. No. 30. P. 9-37.
26. Ge C. The Historical Roots of the Social Credit System [elektronický zdroj] // Brown Political Review. URL: https://brownpoliticalreview.org/2019/03/historical-roots-social-credit-system/
27. Grassi V. Individualizmus v modernej Číne: otázka sociálneho kreditu [elektronický zdroj] //Bakalárska práca. Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali. Akademický rok 2017/2018. URL:

https://tesi.luiss.it/21786/1/078402_GRASSI_VALENTINO_Valentino_Grassi_Final_Thesis.pdf

28. Harris L. J. From Democracy to Bureaucracy: The Baojia in Nationalist Thought and Practice, 1927- 1949 // Frontiers of History in China. No. 8 (4). P. 517-557.

29. Hoffman S. Managing the State: Social Credit, Surveillance and the CCP’s Plan for China (Riadenie štátu: sociálny kredit, dohľad a plán ČKS pre Čínu) // China Brief. 2017. No. 17 (11). P. 21-26.

30. Kostka G. Čínsky systém sociálneho kreditu a verejná mienka: Vysvetlenie vysokej miery súhlasu // Nové médiá a spoločnosť. 2019. Vol. 21(7). P. 1565-1593.

31. Kranzberg M. Technológia a história: “Kranzbergove zákony” // Technológia a kultúra. 1986. No. 3 (27). P. 544-560.

32. Leroy M.-L. Transparentnosť a politika: Obrátené panoptikum ako odpoveď na zneužívanie moci // Beyond Foucault. New Perspectives on Bentham’s Panopticon / Ed. by A. Brunon-Ernst. Farnham: Ashgate Publishing, 2012. P. 143-160.

 1. Lo V. I. Právo a spoločnosť v Číne. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2020. 256 p.
 2. Mac Síthigh D., Siems M. The Chinese Social Credit System: A Model for Other Countries? //

Modern Law Review. 2019. No. 82 (6). P. 1034-1071.

35. Mattis P. Adaptívny prístup Číny k informačnej kontrarevolúcii // China Brief. 2011. No. 11 (10). P. 5- 8.

36. McDonald J. Milióny ľudí v Číne potrestaných v rámci komunistického systému “sociálneho kreditu”. // Poistenie Journal. https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/02/25/518567.htm

37. Meissner M. China’s Social Credit System: A big-data enabled approach to market regulation with broad implications for doing business in China [elektronický zdroj] // MERICS China Monitor. 2017. URL: https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/China%20Monitor_39_SOCS_EN.pdf.

38. Mozur P., Kessel J. M., Chan M. Made in China, Exported to the World: The Surveillance State [elektronický zdroj]. zdroj] // The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-government.html

39. Ren X. Tradícia práva a právo tradície: právo, štát. a sociálna kontrola v Číne. Westport & London: Greenwood Press, 1997. 175 p.

 1. Schwab K. Štvrtá priemyselná revolúcia. Kolín nad Rýnom/Ženeva: Svetové ekonomické fórum, 2016. 172 p.
 2. Shen F. C. Social Credit System in China [elektronický zdroj] // Digital Asia. URL:

https://www.kas.de/documents/288143/4843367/panorama_digital_asia_v3a_Shen.pdf/a55cefce-8e97- 32d6-63a4-2e4cc47c0513

42. Smith M. M., Henderson C. Beyond Thin Credit Files // Social Science Quarterly. 2018. No. 99 (1). P. 24-42.

43. Supiot A. La Gouvernance par les nombres. Cours au College de France (2012-2014). Paríž: Fayard. 2015. 512 p.

44. Taylor F. W. Princípy vedeckého riadenia. New York and London: Harper & Brothers Publishing, 1919. 144 p.

45. Taylor F. W. Taylor’s Testimony Before the Special House Committee // The early sociology of management and organizations. I. zväzok. Vedecké riadenie / ed. Kenneth Thompson. New York and London: Routledge, 2003. 375 p.

46. Tian M. Baojia System as Institutional Control in Manchukuo under Japanese Rule (1932-45) // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2016. Vol. 59. P. 531-554.

47. Vandermeersch L. La formation du légisme : recherche sur la constitution d’une philosophie politique caractéristique de la Chine ancienne. Paris: École Française d’Extrême-Orient, 1965. 301 p.

48. von Blomberg M. The Social Credit System and China’s Rule of Law // Mapping China Journal. 2018. No. 2. P. 77-162.

49. Waley A. Konfuciove analytiky. New York: Alfred A. Knopf, 2000. 257 p.

50. Wang F.-L. Registrácia domácností // Encyklopédia modernej Číny. Vol. 2. / D. Pong (ed.). Gale, Cengage Learning, 2009. P. 246-248.

51. Wong K. L. X., Dobson A. S. We’re just data: Exploring China’s social credit system in relation to digital platform rating cultures in westernised democracies (Sme len údaje: Skúmanie čínskeho systému sociálneho kreditu vo vzťahu ku kultúre hodnotenia digitálnych platforiem v západných demokraciách) // Global Media and China. 2019. Vol. 4 (2). P. 220-232.

52. Young J. China’s Hukou System: Markets, Migrants and Institutional Change (Čínsky systém hukou: trhy, migranti a inštitucionálne zmeny). Palgrave Macmillan, 2013. 205 p.

53. Rezolúcia Ústredného výboru Komunistickej strany Číny o Veľkej proletárskej kultúrnej revolúcii

(8. augusta 1966) [elektronický zdroj] // URL: http://library.maoism.ru/kpk8aug.htm
54. O vykonaní experimentu na vytvorenie osobitnej regulácie s cieľom vytvoriť potrebné podmienky

pre rozvoj a implementáciu technológií umelej inteligencie v subjekte Ruskej federácie – mesto federálneho významu Moskva a zmeny a doplnenia článkov 6 a 10 federálneho zákona “O osobných údajoch”: federálny zákon z 24.04.2020 No 123-FZ // Rossijskaja gazeta, No 92, 28. apríla 2020.

55. Zákon o audite Čínskej ľudovej republiky [elektronický zdroj] // Ministerstvo obchodu Čínskej ľudovej republiky. Republic China. URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053443.shtml

56. Úplné znenie správy Ťiang Ce-mina na 16. zjazde strany 8. novembra 2002 [elektronický zdroj] // Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky. URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3698_665962/t18872.shtml

57. Zákon Čínskej ľudovej republiky o ochrane práv a záujmov spotrebiteľov [elektronický zdroj] // Ministerstvo obchodu Čínskej ľudovej republiky. URL: http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053545.html

58. Zákon o kvalite výrobkov Čínskej ľudovej republiky [elektronický zdroj] // URL:

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=25c6926a1a40a298bdfb&lib=law

59. 国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见 / Niektoré závery sekretariátu
Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky o budovaní systému sociálneho kreditu, 23. marca 2007. [elektronický zdroj] // Ústredná ľudová vláda Čínskej ľudovej republiky. URL: http://www.gov.cn/zwgk/2007- 04/02/content_569314.htm

60. 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要( 2014-2020 年)的通知 / Oznámenie Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky o vydaní Plánu budovania systému sociálneho úveru na roky 2014 – 2014.

2020. [elektronický zdroj] // Štátna rada Čínskej ľudovej republiky. URL:

http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm

Poznámky:

Odkaz na článok: Ruvinsky R.Z., Tarasov A.A. “Systém sociálneho kreditu”: historické pozadie a doktrinálne základy tohto fenoménu // Národná bezpečnosť / nota bene. – 2020. – No 3. – С. 72 – 88. DOI: 10.7256/2454-0668.2020.3.33021 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33021

Z ruštiny preložil Milo s pomocou DeepL, s minimálnymi jazykovými a typografickými úpravami.

Zdroj:

https://www.researchgate.net/publication/344174197_Sistema_socialnogo_kredita_istoriceskie_predposylki_i_doktrinalnye_osnovania_fenomena_The_Social_Credit_System_historical_preconditions_and_doctrinal_grounds_of_the_phenomenon