10 minút

Úrok, úžera a ľudská spoločnost – dve nezlúčiteľné podstaty

Kultúry gojimov sa historicky odlišujú od “židovskej” (judaistickej) kultúry, a to smerom k vyššej morálke, ale dosť zaostávajú vo vôľových prejavoch. Ide o určitú chamtivosť a márnivosť (dosiahnutie slávy a “bohatstva” s ľubovoľnými prostriedkami a pri minimálnom podiele fyzickej práce).

Gojimske kultúry slabo vyjadrujú svoju vôľu – jedná sa o prastaré programovanie zo strany GP skrz Bibliu. Hľadanie sPravodlivosti sa utopilo v rôznej utópii, a to sa usadilo vo vedomí i v podvedomí a tak niečo urobiť v prospech vybudovania sPravodlivej spoločnosti je za hranicami želaní typických gojimov = chlastať a kecať o politike, pozerať TV, šport, byť vlkom z Wall Street – žiť nahrabaním nejakých peňazí (prečo je v TV toľko športových programov, rôznych “kulinárskych” a show ReLácii…čo sa tým sleduje zo strany asocial enginneringu?).

Gojimovia – chcú žiť zadarmo a židia vôľovo chcú žiť z práce gojimov. V tom sú židia adekvátnejší Objektívnej realite, a preto aj žijú lepšie, keďže chápu, že z neba nič zadarmo nepadne a treba pracovať na motivácii gojimov, aby na nich pracovali. Aspoň teda niečo robia – gojimovia majú nedostatok vôle, pracujú na židov a túžia sa stať nejakými vlčkami z Wall Street…-))

Úrok je:
1) Základný nástroj zotročenia celých národov od pradávna – najprv stimulácia progresu a potom tvrdý pád všetkých polisov, národov, ríši.
2) Základným generátorom inflácie – znehodnocovania peňazí, tovarov, úspor..
3) Základným “vysávačom” platbyschopných prostriedkov všetkých ekonomík, v ktorých sa používa úverovanie s úrokom – v reálnej ekonomike potom chýba platbyschopný dopyt a tá postupne kolabuje.
4) Nástrojom presunu finančných prostriedkov do rúk globálnych elitárnych klanov a tie ich potom používajú na všemožné špinavosti proti ľudstvu, aby si zachovali svoj vysoký spotrebiteľský status (vrátane “islamského” terorizmu, TV, filmov Holyvúdú, rôzných masMédeí atď.
5) Pri inštitúte úroku sa úverovo-fin. systém ktoréhokoľvek štátu dostáva do súkromných rúk globálnych bankárov a prestáva byť nástrojom makroekonomického riadenia. To nie je vo vzdelávacom systéme, alebo v ekonomickej vede samozrejme nikde spomenuté..
Úverovo-fin. systém v biblickom projekte takto agresívne preniká do všetkých regiónov planéty a vedie k antinárodnej štátnosti a jej inštitútom. Globálnym úžerníkom je úplne jedno, ako sa nazýva menová jednotka s ktorou obchodujú a ktorá slúži na ich často špekulatívne ciele. Hlavné je, aby vo všetkých štátoch bola zabezpečená sloboda úžerníctva – z toho vyplýva aj nenávisť k islamu (Korán zakazuje úrok, ako prejav satanizmu) a dnešné “horúce” vojny v arabských regiónoch.

Ľudia v SpoloCnosti musia sami tlačiť na mrzákov a hlupákov v byrokracii štátu, podnikateľskej sfére a v riadení na rôznych úrovniach, a to aj osobne, lebo nemôžu čakať, že paraziti „hore“ to zmenia k lepšiemu. „Horní“ urobia len to, do čoho ich dotlačí „spodina“ = miera chápania „spodiny“ musí byť jednoducho vyššia..

Ľudkovia musia pochopiť rôzne tzv. hry s nenulovou sumou (tu je úrok jednou z hierarchicky najvyšších hier), keď VŽDY vyhráva korporácia, ktorá určuje pravidlá hry na úkor celého globálneho plebsu (niektorí z korporácie môžu aj skrachovať, ako sa to stalo v r. 2008 judaistickým Lehmann Brothers, ale štatisticky globálna korporácia úžerníkov neustále zvyšuje svoje aktíva…známe bohatí bohatnú a chudobní sa stávajú ešte chudobnejšími).

V USA vznikla pomerne silná iniciatíva, ktorá tuším v 100 bodoch deklaruje nutnosť zrušenia FEDu a úroku.

Skúste dať aspoň 10 bodov, čo je potrebné urobiť s ekonomickým, úverovým, finančným, štátnym ai. systémom, ktorými by chápavejší ľudia mali tlačiť na svojich volených zástupcov, aby ti mali nejakú oporu v bežnom národe a nehrozila im tak likvidácia (v rôznej forme) zo strany globálnych jelít.

“Vox populi, vox dei.”

Je to samozrejme trochu zložitejšie, len heslovite:

 1. Peniaze nemôžu byť tovarom – sú prostriedkom výmeny – a tak musia byť kryté (kedysi bolo krytie obilím, neskôr “vzácnymi” kovmi, ako zlato a striebro). Dnes sa používajú tzv. fiat money (nemajú žiadnu väzbu na reálnu produkciu).
 2. Peniaze musia byť kryté = celá činnosť ľudí v rámci MIM je založená na energii (ForMa matérie) a dnes najlepšie s reálnou produkciou korešponduje elektrická energia vyjadrená v kWh = invariant preiskurantu.
 3. Úrok musí ísť postupne k nule (postupne preto, aby nedošlo k neriadenému chaosu a banky sa mohli pripraviť na nový infostav).
 4. Úrok potom musí byť definitívne zákonom zakázaný, ako genocídny prostriedok likvidácie ľudstva (ako bolo mnohokrát v minulosti).
 5. Banky môžu zostať ako súkromné spoločnosti, ale svoj zisk musia generovať z bežných poplatkov (robia len službu, nič reálne produktívne pre spoločnosť neprinášajú) a z podielu na zisku pri investičných projektoch, ktoré s nejakým podielom zafinancujú.
 6. Generácia zisku bánk v podstate len z úspešných projektov ich prinúti vytvárať silné predikčné analytické oddelenia (základom riadenia je predikcia – preto aj globálny prediktor), ktoré “nalejú” jej financie prospešných projektov.
 7. Zaviesť nepodmienený základný príjem pre všetkých občanov (podľa úrovne danej ekonomiky), aby sa odbúral stres a “hromadenie prostriedkov na horšie časy”.
 8. Základný nepodmienený príjem musí pokryť základné životné potreby jedinca a rodiny – kecy o tom, že ľudia nebudú pracovať sú dávno vyvrátené mnohými experimentami a štúdiami správania dnešných ovčanov (zatiaľ).
 9. Podľa viacerých modelov bude pracovať cca 75 % ľudí a všetkým sa otvoria nikdy nebývalé možnosti rozvinúť svoj tvorivý potenciál (každý človek je iný a má iné prednosti dané Zhora, predčiace všetkých ostatných ľudí).
 10. Aby “elity” nemohli tak ako teraz akumulovať prostriedky,tak treba zaviesť tzv. demurrage (znehodnocovanie peňazí v čase), aby nebol sklon k ich akumulácii (peniaze musia byť v neustálom obehu a pracovať pre Ľudské ciele a nie že ich niekto “zakonzervuje” v banke = v podstate len napomáha globálnemu úžerníckemu systému generovať ďalšie nekryté dlhové peniaze).
 11. Popri “štátnych” peniazoch zaviesť lokálne meny s časovým znehodnocovaním ich hodnoty – experimenty vo viacerých krajinách ukázali, že pri pomere 50:50 (vyplácania pracovníkov štátnou a lokálnou menou) stúpla produktivita práce lokálnych výrobcov (lokálne meny bolo možné utrácať len za lokálne tovary a za mesiac strácali 10 % svojej kúpnej sily) stúpla za 1 – 3 roky 7 – 15 násobne!
 12. Zákonom obmedziť najvyšší príjem v spoloCnosti na 5 (možno uvažovať ešte7) násobok priemerného príjmu – žiaden človek pri “sebalepšej” práci nie je hodný takéhoto x-násobného príjmu hoci posledného cigánskeho kopáča kanálov.
 13. A samozrejme by bolo treba zaviesť ešte ďalšie menej významné opatrenia na konsolidáciu Ľudskej SpoloCnosti – bez akejkoľvek skrytej otrokárskej podstaty.

Globalizácia (koncentrácia výrobných síl celého ľudstva), je objektívnym globálnym procesom, ktorý je však už min. 3 000 rokov riadený subjektívne.
Skutočné elity sveta tento objektívny fakt veľmi dobre poznajú a využívajú – veď už dlhú dobu na to “fičia”.

V spoločnosti sú možné v podstate len dve Koncepcie (usporiadania SpoloCnosti):
1) Spravodlivá (s určitou chápavou Mierou, čo je s vysokou pravdepodobnosťou od ľudstva požadované Zhora)
2) alebo neSpravodlivá, čo je po ére prvobytných spoločnosti trvalým javom v spolužití človeku podobných.


Bohom, alebo Vis Maiorom, alebo Najvyšším riadiacim všeobjímajúcim supersystémom…je podporená tá alternatíva, ktorá je najbližšie Jeho cieľom.

Takto Biblická koncepcia predčí – do určitej miery konkurenčnú – védickú (duchovný otrok je objektívne ďaleko horší jav, ako materiálny otrok a pod.) a GP v nej predstavuje hierarchicky najvyššie riadenie na Zemi – v hierarchii je vysoko aj judaistický agregátny noosféricky riadiaci modul (egregor).

Pred KSB nijaká globálna KonCepcia nebola ohlásená (ani KSB nie je verejne vyhlásená, pokiaľ sa inFormačne – energeticky nenabijú príslušné noosférické polia, tak by to bolo pre verejných (marionetných) politikov samovražedné..= ako hovorí Pjakin – musí sa vytvoriť inFormačné pole s príslušnou riadiacou algoritmikou a inFormačnou naSýtenosťou) a ako som už uviedol, védická koncepcia nebola podporená Zhora (viď ako vyzeral vývoj vo východnom svete po “etablovaní” judaizmu a pseudokresťanstva na Západe – chvíľu ešte víťazil islam nad žido-kresťanskou civilizáciou so zvyškami koránického chápania, ale potom aj ten bol definitívne zvrátený a spacifikovaný).

Jednoducho Boh nemá čo podporiť (z hľadiska globálneho procesu) a musí podporovať najvyššiu koincidenciu Svojich cieľov, aj keď je systém len “demo” verziou skutočnej DémosKratos..
A je v podstate skryto otrokársky (za novodobejšiu h-is-Tóriu globálny systém len menil dekorácie – jedná sa o veľmi dlhodobý proces, ktorý je nutné pochopiť).

Preto širšie chápanie objektívnych dejov a hierarchie usporiadania riadiacich procesov na planéte Zem má vo výslednom vektore dejov na Zemi ďaleko väčšiu váhu ako morálne kritérium, keďže ovčania po celom svete stále ešte nechápu základné príčiny svojich neŠťastí…musí ich Najvyšší Radiaci El-em-ent proste nejako stimulovať myslieť – veď Int-el-ekt nedal tým opičiakom len tak naDarMo…a ani ZaDarMo..( v pozemskom chápaní..-)) ).

Myšlienky ľudí sú hmotné a smerujú podľa vlnových charakteristík do príslušných agregátnych modulov a určujú potom myslenie (v mnohom) tých ľudkov, ktorí sú na ne podvedome napojení..

A najprv je noosférický (nejaký matricový) scenár (alGoRytmus), ktorý sa nabil myšlienkovou energiou ľudských bytostí – a potom sa tento energeticky nabitý algoritmus realizuje v reálnom Živote.

Aj u jedinca – ak niekto niečo silne chce, tak sa mu to v Objektívnej realite aj zmaterializuje (často až po nejakom čase).
Ale – opičia labka vždy zasiahne o to silnejším efektom, ak sú morálne kritéria “chceného” nie príliš identické s Najvyšším.


Preto sú aj judaisti častými obeťami svojho statusu a konania (prekročia svoje Božie dopustenie), lebo všetko sa veľmi komplexne Zhora hodnotí (často aj “zlé” zámery do budúcnosti spôsobujú nezvratné zmeny u daného jedinca, prípadne sa týkajú celého RaDu – mnohé “aristokratické” alebo dnes judaistické rody nemali (nemajú) potomkov – a daný Rod na Zemi končí..svoju pozemskú púť..Prevzaté z: http://leva-net.webnode.cz/products/uro

Foto Hermann Traub, Pixabay