3 minúty

Povinnosti voči sebe samému

Uvedomenie si problémov znamená, že Najvyšší Vám osobne zveril určité možnosti urobiť svet v niečom lepší, pritom zaťaženosť sveta problémami, zármutkami a bolesťami nie je dôvodom pre zlú náladu. Naučte sa pri ľubovoľných okolnostiach udržiavať konkrétny emočno-významový režim: uvedomenie si myšlienky, že

«Najvyšší sa nemýli. Všetko sa deje tým najlepším možným spôsobom pri aktuálnej mravnosti, chápaní sveta a etike ľudí»,

by mali sprevádzať pokojne radostné a vznešené emócie. Nedopúšťať u seba ani emočnú skleslosť, ani emočnú preexponovanosť — ani vo forme rozčúlenosti, ani vo forme eufórie z nejakého momentu či túžobného očakávania. Nebrať si osobne a nereagovať na urážlivé vtipy, posmešky a komentáre. Miesto toho zostávať nad vecou. Sila Človeka nie je v poryvoch, ale v jeho cieľavedomom pokoji.


Zotrvávať v Ľudskom type režimu psychiky. Naučiť sa objavovať a vyčleňovať spomedzi všetkých svojich «vnútorných hlasov» — hlas svedomia, ako vrodený duchovný cit, bezchybne rozhraničujúci Dobro a Zlo v konkrétnosti životných prejavov. Vôľa, ako schopnosť podriaďovať seba samého a priebeh udalostí uvedomenej účelnosti, musí byť podriadená svedomiu tak, aby sa nebolo treba hanbiť.


Nedopúšťať u seba stratu sebaovládania, aby ste sa nestali rukojemníkmi svojich nevedomých úrovní psychiky, vrátane egregorov a nečistých síl. Na to je potrebné vedome vôľou ovládať prácu nevedomých úrovní psychiky — zadávať im úlohy, hodnotiť ich výsledky, povoľovať alebo zakazovať realizáciu nevedomo-automatických činností. Reflexno-automatické reakcie na nečakane vzniknuté okolnosti sú výsledkom straty sebaovládania. To sú núdzové stavy, ktorým sa treba vyhnúť. No ešte horšia je nerozhodnosť: vždy je lepšie neoptimálne riešenie, umožňujúce dosiahnuť cieľ, než nekonečné rozhovory, váhanie a nečinnosť, majúce za následok «samorealizáciu» tých najhorších variantov.


Osvojovať si svoj tvorivý potenciál. Myslieť procesmi, rozvíjajúc pritom svoje videnie a chápanie sveta, vyjadrujúce trojjednotu matérie-informácie-miery. Samostatne si budovať svoje mozaikové Bohocentrické videnie a chápanie sveta.


Prikázania Lásky, dané v minulosti všetkými abrahámskymi vieroukami, nemôžu byť realizované, ak sa nachádzate v moci strachov, a nie v moci svedomia; prikázania Lásky nemôžu byť realizované na základe defektného, životu neadekvátneho videnia a chápania sveta.


Je nutné sa naučiť vidieť prejavy objektívnych zákonitostí, ktorým sa podriaďuje život ľudí:

  • 1) ľudstvo ako časť biosféry
  • 2) ľudstvo ako biologický druh
  • 3) mravno-etické (noosférne a náboženské) zákonitosti
  • 4) sociokultúrne zákonitosti
  • 5) ekonomické zákonitosti
  • 6) riadiace zákonitosti.

Z publikácie VP ZSSR. “O etike a jej úlohe v živote”